• ΔΕΥ. - ΠΑΡ.: 09:00AM - 09:00PM | ΣΑΒΒΑΤΟ: 09:00AM - 07:00PM | ΚΥΡΙΑΚΗ: ΚΛΕΙΣΤΑ

Όροι συμβολαίου Gkatsos Rental

 1. Ο μισθωτής θα επιστρέψει το εν λόγω όχημα με όλους τους τροχούς, τα εργαλεία και τα εξαρτήματα στο σταθμό της εκμισθώτριας στην πόλη όπου το εν λόγω όχημα ενοικιάσθη και στον καθορισμένο χρόνο βάση της συμβάσεως ή αλλιώς σε τόπο και χρόνο ήδη καθορισμένο εις την οπίσθια σελίδα της παρούσης ή και νωρίτερα με αίτηση της εκμισθώτριας. Η ακριβής ημέρα και ώρα επιστροφής και παράδοσης του εν λόγω οχήματος στην εκμισθώτρια εταιρία, καθώς και η λύση της παρούσας μίσθωσης, αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο υπογεγραμμένο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εκμισθώτριας εταιρίας.
 2. Ο μισθωτής παρέλαβε το εν λόγω όχημα πλήρες καυσίμων και σε άριστη κατάσταση βρίσκοντάς το της αρεσκείας του, αποδέχθηκε την αξία του καταναλισκόμενου καυσίμου κατά την διάρκεια της ενοικίασης βαρύνει τον ίδιον. Καθώς επίσης φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε μηχανική ζημιά που προκύψει με υπαιτιότητα του καθώς και για την καταστροφή των ελαστικών, για ζημιές και στο κάτω μέρος του οχήματος σε περίπτωση πρόσκρουσης κατά την χρήση του.
 3. Το εν λόγω όχημα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί:

Α) Για μεταφορά αντικειμένων ή εμπορευμάτων ή για οποιονδήποτε σκοπό αντίκειται στους ελληνικούς νόμους

Β) Για την μεταφορά επιβατών ή αντικειμένων έναντι αμέσου ή έμμεσου αμοιβής

Γ) Για την ώθηση ή την ρυμούλκηση άλλων οχημάτων

Δ) Για αγώνες οχημάτων

Ε) Παρ’οποιουδήποτε προσώπου εκτός του μισθωτού και των μελών της αμέσου οικογένειάς του και εφόσον τα τελευταία είναι άνω των 21 ετών, κάτωθι άδειας οδηγήσεως τουλάχιστον ενός έτους και έχουν λάβει προς τούτον συναινέσιν της εκμισθώτριας εταιρίας

Στ) Παρ’οποιουδήποτε προσώπου, ευρισκόμενου υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών

Δ) Για ταξίδια εκτός Ελλάδος άνευ γραπτής συναινέσεως της εκμισθώτριας

 1. Ο μισθωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα να πληρώσει στην εκμισθώτρια:

Α) Την χιλιομετρική επιβάρυνση για το εν λόγω όχημα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά την διάρκεια της παρούσης μισθώσεως βάσει της καθοριζόμενης κατά χιλιόμετρο τιμής μονάδος. Ο αριθμός των διανυόμενων χιλιομέτρων κατά την διάρκεια της υπό παρούσης μισθώτριας συμβάσεως θέλει προσδιορισθεί παρά του εργοστασίου κατασκευής εγκατεστημένου μετρητού χιλιομέτρων. Εάν ο μετρητής δεν λειτουργήσει η χρέωση θα γίνει με προσδιορισμό επί του χάρτη των χιλιομετρικών αποστάσεων του πραγματοποιηθέντος ταξιδιού

Β) Την ημερήσια πάγια επιβάρυνση για την διάρκεια της παρούσας μίσθωσης. Την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την κάλυψη του ποσού πέραν του οποίου ούτος ή άλλως απαλλάσσεται εφόσον ο μισθωτής επιλέξει αυτή την κάλυψη μονογράφοντας εντός του αντιστοίχου χώρου της οπίσθιας σελίδας. Την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την πλήρη κάλυψη του οχήματος έναντι κλοπής εφόσον ο μισθωτής επιλέξει την ασφάλιση αυτή μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου της οπίσθιας σελίδας. Την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την κάλυψη των ζημιών του οχήματος εφόσον ο μισθωτής επιλέξει και αυτή την κάλυψη μονογράφοντας εντός του αντίστοιχου χώρου της οπίσθιας σελίδας. Επίσης, την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την ασφάλεια ατυχημάτων οδηγού και επιβατών εφόσον ο μισθωτής επιλέξει την ασφάλιση αυτή μονογράφοντας εντός του αντιστοίχου χώρου της οπίσθιας σελίδας, όπως και στις διάφορες άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα σύμφωνα με τις τιμές μονάδος στην οπίσθια σελίδα της παρούσας

Γ) 100 χιλιόμετρα υποχρεωτικά ημερησίως, συμφώνως προς τον τιμοκατάλογο της εταιρείας

Δ) Την πρόσθετη επιβάρυνση από την καθορισμένη στην οπίσθια σελίδα της παρούσης κατά την παράδοση ή την παραλαβή του οχήματος. Σημειώνεται ότι ο μισθωτής επιβαρύνεται πρόσθετα σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της εταιρίας εφόσον παραδώσει ή εγκαταλείψει το όχημα σε σημείο διαφορετικό του συμφωνηθέντος ως και με τα έξοδα καυσίμων από το σημείο επιστροφής μέχρι το σημείο εκμισθώσεως.

Ε) Οι εκάστοτε ισχύουσες επιβαρύνσεις για φόρους και υπηρεσίες επί των παραγράφων α), β), δ) του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνοντας τις περιπτώσεις

Στ) Όλα τα πρόσθημα και τα δικαστικά έξοδα τα αναφερόμενα σε παράνομες σταθμεύσεις, τροχαίας ή άλλες παραβιάσεις και τα επιβαλλόμενα κατά του εν λόγω οχήματος κατά την διάρκεια της παρούσης συμβάσεως γενομένης μισθώσεως

Ζ) Όλα τα έξοδα της εκμισθώτριας συμπεριλαμβανομένης και μιας λογικής αμοιβής δικηγόρου όπου αυτή επιτρέπεται από το νόμο για την είσπραξη της αξίας της παρούσης μισθώτριας συμβάσεως

Η) Τα έξοδα επισκευής του εν λόγω οχήματος δια της ζημιάς επαναχθείσας υπαιτιότητα του μισθωτού διαρκούσης της μισθώσεως. Τα έξοδα αυτά εφόσον το εν λόγω όχημα οδηγείτο συμφώνος προς τους εν τη παρούση σύμβαση διαβαλλόμενους όρους συμφωνίας.

i) Δεν δύναται να υπερβούν το ορισμένο ποσό εις τον εκάστοτε εν ισχύει θεωρημένο τιμοκατάλογο της εκμισθώτριας

i) Δεν βαρύνουν τον μισθωτή εφόσον αυτός συναινέσει κατά την σύναψη της μισθώσεως να καταβάλει την ειδική ημερήσια επιβάρυνση για την κάλυψη του ποσού απαλλαγής. Η συναίνεση του μισθωτού αποδεικνύεται μόνο με υπογραφή εντός του αντιστοίχου χώρου της οπίσθιας σελίδας.

 1. Ο μισθωτής υποχρεούται σε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που έχουν συμβεί στο εν λόγω όχημα σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτου υπάρξεως ή μη συμβάσεως ασφαλίσεως ή απαλλαγής στις εξής περιπτώσεις :

Α) Εάν οι ζημιές είναι στο κάτω μέρος ή στα ελαστικά του οχήματος

Β) Εάν κατά την οδήγηση του οχήματος παραβιασθεί ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

 1. Εφόσον το όχημα δεν χρησιμοποιείται ο μισθωτής υποχρεούται να κλειδώνει το όχημα και να λαμβάνει τα σχετικά μέτρα προστασίας για την αποφυγή κλοπής του.
 2. Ο μισθωτής καθώς και οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος οδηγός ως επακριβώς η περίπτωση αναφέρεται εις την προηγούμενη παράγραφο 3 της παρούσης ασφαλίζεται από συμβόλαιο ασφαλίσεως, αντίγραφο του οποίου βρίσκεται στην διάθεση του προς μελέτη στα κεντρικά γραφεία της εκμισθώτριας. Το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπό τους ανωτέρω 3 παραγράφους περιορισμούς θάνατον ή σωματικής βλάβης προς τρίτους μη επιβαινόντων το εν λόγω οχήματος ως και υλικές ζημιές τρίτων μη επιβαινόντων του οχήματος μέχρι των ορισμένων ποσών στο ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο μισθωτής συμφωνεί με τους ανωτέρω όρους και δεσμεύεται με αυτούς. Ο μισθωτής ακόμα συμφωνεί να προστατεύει τα συμφέροντα της εκμισθώτριας και της ασφαλιστικής αυτής εταιρείας σε περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια της μίσθωσης:

Α) Να λάβει ονόματα και διευθύνσεις προσώπων και μαρτύρων σχετιζόμενων με το ατύχημα

Β) Μη παραδεχόμενος υπευθυνότητα ή ενοχή

Γ) Να μην εγκαταλείψει το εν λόγω όχημα χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξής του

Δ) Να υποβάλλει λεπτομερή τηλεφωνική αναφορά στο πλησιέστερο σταθμό της εκμισθώτριας και στη συνέχεια έγγραφο με σχεδιάγραμμα το συντομότερο δυνατό

Ε) Να ειδοποιήσει πάρα ταύτα την Αστυνομία για εξακρίβωση της ενοχής του τρίτου και την περίθαλψη τυχόν υπαρχόντων τραυμάτων

 1. Εάν ο μισθωτής ζητήσει την προσφερόμενη από την εκμισθώτρια ασφάλεια οδηγού και επιβαινόντων και αποδεχθεί την σχετική επιβάρυνση μονογράφοντας στην αντίστοιχη θέση της οπίσθιας σελίδας της παρούσης θα καλύπτεται από τους όρους και για τα αναφερόμενα ποσά στο ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οποίου γνώση δύναται να λάβει ο πελάτης στα κεντρικά γραφεία της εκμισθώτριας.
 2. Ο μισθωτής απαλλάσσει την εκμισθώτρια από κάθε ευθύνη για την απώλεια ή την καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου εγκαταλελειμμένου, αποθηκευμένου ή μεταφερόμενου από αυτού ή από άλλο πρόσωπο εντός ή επί του αυτοκινήτου διαρκούσης της μισθώσεως ή μετά την επιστροφή του οχήματος εις την εκμισθώτρια. Ο μισθωτής συμφωνεί να υπερασπιστεί και να αποζημιώσει την εκμισθώτρια για κάθε απαίτηση βασιζόμενη από αυτή που έχει προκληθεί απώλεια ή καταστροφή.
 3. Η εκμισθώτρια καταβάλλουσα κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνουσα όλες τις προφυλάξεις για την αποτροπή μηχανικής βλάβης του εν λόγω οχήματος δεν είναι υπεύθυνη για πιθανή βλάβη και για οποιαδήποτε άλλη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από το μισθωτή.
 4. Προσθήκες και τροποποιήσεις των όρων και των συμφωνιών της παρούσης συμβάσεως είναι άκυροι εκτός σαν συμφωνηθούν γραπτός.
 5. Η παρούσα σύμβαση συνετέθη συμφώνος και διέπεται από τους νόμους του Ελληνικού κράτους.
 6. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.
 7. Ο μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται πως όλοι οι ανωτέρω όροι έχουν ισχύ και σε περίπτωση παρατάσεως της αρχικώς συμφωνηθείσης με την εκμισθώτρια διάρκεια μισθώσεως ή αλλαγής του αρχικού εκμισθωθέντος οχήματος για άλλο από αυτό.
 8. Συμφωνείται επίσης ότι η εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα περισυλλογής η αφαίρεσης των μισθωμένων οχημάτων οπουδήποτε και αν βρίσκονται σε περίπτωση :

Α) Λήξεως ή διακοπής του παρόντος συμφωνητικό.

Β) Παραβιάσεως εκ μέρους του μισθωτή ή των υπαλλήλων του των όρων της παρούσης και ιδίως των όρων περί επιτρεπόμενης χρήσεως.

Πολιτική Ακυρώσεων και Αλλαγής

 1. Αν γίνει ακύρωση της κράτησης την ίδια μέρα που πραγματοποιείται η κράτηση γίνεται επιστροφή όλου του ποσού.
 2. Αν η ακύρωση της κράτησης γίνει στο διάστημα εντός 15 ημερών πριν την παραλαβή του οχήματος δεν πραγματοποιείται καμία επιστροφή ποσού και το συνολικό ποσό της ενοικίασης θα κρατηθεί ως αποζημίωση.
 3. Αν η ακύρωση της κράτησης γίνει στο διάστημα από 15 ημερών έως 30 ημερών πριν την παραλαβή του οχήματος το ποσό που επιστρέφεται είναι το ήμισυ του συνολικού ποσού ενοικίασης.
 4. Αν η ακύρωση της κράτησης γίνει από 30 μέρες και πάνω τότε το ποσό της ενοικίασης επιστρέφεται ολόκληρο.
 5. Αν δεν παραλάβετε το όχημα σας και δεν ακυρώσετε, δε θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων και το συνολικό ποσό της ενοικίασης θα κρατηθεί ως αποζημίωση.

Μπορείτε να αλλάξετε την κράτησης σας μέχρι και 24 ώρες πριν την παραλαβή του οχήματος σας καλώντας στο τηλέφωνο +302102224443.

Υπό τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω:

 • Εάν αλλάξετε μία κράτηση και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες Μίσθωσης είναι υψηλότερες από την προηγούμενη μίσθωση, θα χρεωθείτε τη διαφορά με βάση τις ισχύουσες τιμές μας και το επιπλέον ποσό θα είναι πληρωτέο κατά το χρόνο της τροποποίησης της κράτησης.
 • Εάν το κόστος της τροποποιημένης κράτησης είναι χαμηλότερο από την αρχική κράτηση, δε θα γίνεται ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

Εγγύηση

Για την παραλαβή του οχήματος ενοικίασης, θα πρέπει να είστε κάτοχος πιστωτικής κάρτας ώστε να μπορεί να γίνει δέσμευση ποσού ως εγγύηση, το οποίο ποσό θα αφαιρείται με την επιστροφή του οχήματος.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!